สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
Ezjoy! Board หน้าแรก

GM05โปรไฟล์ของ http://forum.ezjoy.in.th/?927 [รายการโปรด] [คัดลอก] [แบ่งปัน] [RSS]

บล็อก

36 ยุทธวิธีในสามก๊ก

ความนิยม 8เข้าชม/อ่าน 2126 ครั้ง 2011-5-29 13:30

36 ยุทธวิธีในสามก๊ก

English introduction to the Strategems ความเป็นมาของ 36 กลยุทธ์

     36 ยุทธวิธีในสามก๊ก เป็นการรวบรวมกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำศึกสงครามที่ปรากฏในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ในสามก๊กมีการทำศึกสงครามมากมายหลายครั้งเพื่อแย่งชิงอำนาจและความเป็นใหญ่ การนำกำลังทหารและไพร่พลจำนวนมากการบุกโจมตีและยึดครองเมืองหรือสถานที่ต่าง ๆ หรือทางการทูตต่าง แดนในการเจรจาต่อรองผูกสัมพันธ์ไมตรีกับแคว้นอื่น การต่อสู้ทางด้านสติปัญญาและกุศโลบายในการแสดงแสนยานุภาพแก่ศัตรู การปกครองไพร่พลรวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา การทหาร การเมือง การเศรษฐกิจ การบริหารปกครองบ้านเมือง หรือแม้นแต่การใช้คนอย่างถูกต้อง ในสามก๊กทุกสิ่งล้วนแต่เป็นการนำเอาทรัพยากรทุกอย่าง ที่มีเพื่อนำมาใช้ในการทำศึกสงคราม สงครามสามก๊กนั้นมีบ่อยครั้งที่กำลังทหารที่มีกำลังไพร่พลน้อยกว่ากลับเอา ชนะกำลังทหารที่มีกำลังไพร่พลมากกว่าได้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือกลยุทธ์ในด้านยุทธศาสตร์และการชำนาญภูมิศาสตร์สถาน ที่ในการทำศึกสงคราม

     แต่มีบ่อยครั้งที่กำลังทหารที่มีกำลังไพร่พลน้อยกว่ากลับเอาชนะกำลังทหาร ที่มีกำลังไพร่พลมากกว่าได้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือกลยุทธ์ในด้านยุทธศาสตร์และการชำนาญภูมิศาสตร์สถาน ที่ในการทำศึกสงคราม ในสามก๊กมีการใช้กลศึกจำนวนมากมายในการหลอกล่อศัตรูเพื่อชัยชนะ การต่อสู้ทางสติปัญญา สุดยอดแห่งกุศโลบายในการแสดงศักยภาพของกองทัพ แม่ทัพที่นำทัพในสนามรบนอกจากจะมีฝีมือในการที่สูงส่งแล้ว จะต้องรู้หลักตำราพิชัยสงคราม เสนาธิการที่ปรึกษาทัพจะต้องรอบรู้ในทุก ๆ ด้าน รู้แจ้งในกลศึกต่าง ๆ ของศัตรู รู้ถึงจิตใจของทหารใต้บังคับบัญชา และรู้จักฉกฉวยจังหวะสำคัญในการโจมตีจึงจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ จูกัดเหลียง จิวยี่ สุมาอี้ ลกซุน ตั๋งโต๊ะ โจโฉ กุยแกและบุคคลอื่นอีกมากมาย ล้วนแต่ชำนาญกลศึกในการทำศึกสงคราม ซึ่งกลศึกสำคัญและเป็นมาตรฐานของการทำสงครามสามก๊ก

การวางกลศึก

     การวางแผนการศึกในเชิงรบระหว่างทัพ แม่ทัพผู้นำศึกต้องมีความรู้ความสามารถ มีภูมิปัญญาอันเป็นเลิศ มีความมั่นใจในตนเอง มีความเมตตา ความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่และความกล้าหาญชาญชัย รักไพร่พลของตนรวมทั้งมีการแม่นยำในสภาพภูมิศาสตร์ รู้สภาพดินฟ้าอากาศ ธรรมชาติและฤดูกาลต่าง ๆ อันส่งผลให้เกิดขอบเขตขีดจำกัดในการทำศึก ดั่งคำกล่าวของจูกัดเหลียงที่ว่า "อันธรรมดาเป็นชายชาติทหาร ถ้าไม่รู้คะเนการฤกษ์บนแลฤกษ์ต่ำ ก็มิได้เรียกว่ามีสติปัญญา" ถ้าแม่ทัพผู้นำศึกขาดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ย่อมเพลี่ยงพล้ำหลงกลศึกของแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามได้ง่าย กลศึกทางบกเป็นการคำนวณระยะทางใกล้ไกล สภาพภูมิประเทศ และความยากง่ายต่อการเข้าถึงของพื้นที่ รวมทั้งการให้คุณให้โทษแก่ไพร่พลทหาร การจัดส่งเสบียงอาหารและกองกำลังหนุนยามเพลี้ยงพล้ำ

     การวางแผนการศึกในเชิงรบระหว่างทัพเรือ แม่ทัพผู้นำศึกต้องมีความรู้ความสามารถ มีภูมิปัญญาอันเป็นเลิศ มีความมั่นใจในตนเอง มีความเมตตา ความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่และความกล้าหาญชาญชัย รักไพร่พลของตนรวมทั้งมีการแม่นยำในสภาพภูมิศาสตร์ ชำนาญในการเดินเรือ รู้สภาพดินฟ้าอากาศ โขดหินและร่องน้ำตามธรรมชาติ รวมทั้งรู้จักฤดูกาลต่าง ๆ อันส่งผลให้เกิดขอบเขตขีดจำกัดในการทำศึก ถ้าแม่ทัพผู้นำศึกขาดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว ย่อมหลงกลศึกของแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามได้ง่าย กลศึกทางน้ำเป็นการคำนวณระยะทางใกล้ไกลในการเดินทัพเรือ สภาพภูมิประเทศ และความยากง่ายต่อการเข้าถึงของพื้นที่ รวมทั้งการให้คุณให้โทษแก่ไพร่พลทหาร การจัดส่งเสบียงกรังและกองกำลังหนุนยามเพลี้ยงพล้ำและพ่ายแพ้

     ในสามก๊กมีการใช้กลศึกจำนวนมากมายในการหลอกล่อศัตรูเพื่อให้ได้มาซึ่งชัย ชนะ การต่อสู้ทางสติปัญญา สุดยอดแห่งกุศโลบายในการแสดงศักยภาพของกองทัพ แม่ทัพที่นำทัพในสนามรบนอกจากจะมีฝีมือในการที่สูงส่งแล้ว จะต้องรู้หลักและเชี่ยวชาญตำราพิชัยสงคราม เสนาธิการที่ปรึกษาทัพจะต้องรอบรู้ในทุก ๆ ด้าน รู้แจ้งในกลศึกต่าง ๆ ของศัตรู รู้ถึงจิตใจของทหารภายใต้บังคับบัญชา และรู้จักฉกฉวยจังหวะสำคัญในการโจมตีจึงจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ ตำราพิชัยสงครามซุนวู 13 บท กล่าวไว้ว่า "การบัญชาทัพชั้นเอกคือชนะด้วยอุบาย รองลงมาคือชนะด้วยการทูต รองลงมาอีกคือชนะด้วยการรบ" จูกัดเหลียง จิวยี่ สุมาอี้ ตันฮก ลิบอง ลกซุน ตั๋งโต๊ะ โจโฉ กุยแกและบุคคลอื่นอีกมากมาย ล้วนแต่ชำนาญกลศึกและตำราพิชัยสงครามในการทำศึก ซึ่งกลศึกสำคัญและเป็นมาตรฐานของการทำสงครามสามก๊กในแต่ละครั้งมีดังนี้

1. กลยุทธ์ชนะศึก (Winning Stratagems)

 • กลยุทธ์ที่ 1 ปิดฟ้าข้ามทะเล
 • กลยุทธ์ที่ 2 ล้อมเวยช่วยจ้าว
 • กลยุทธ์ที่ 3 ยืมดาบฆ่าคน
 • กลยุทธ์ที่ 4 รอซ้ำยามเปลี้ย
 • กลยุทธ์ที่ 5 ตีชิงตามไฟ
 • กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิม

2. กลยุทธ์เผชิญศึก (Enemy Dealing Stratagems)

 • กลยุทธ์ที่ 7 มีในไม่มี
 • กลยุทธ์ที่ 8 ลอบตีเฉินชาง
 • กลยุทธ์ที่ 9 ดูไฟชายฝั่ง
 • กลยุทธ์ที่ 10 ซ่อนดาบในรอยยิ้ม
 • กลยุทธ์ที่ 11 หลี่ตายแทนถาว
 • กลยุทธ์ที่ 12 จูงแพะติดมือ

3. กลยุทธ์เข้าตี (Attacking Stratagems)

 • กลยุทธ์ที่ 13 ตีหญ้าให้งูตื่น
 • กลยุทธ์ที่ 14 ยืมซากคืนชีพ
 • กลยุทธ์ที่ 15 ล่อเสือออกจากถ้ำ
 • กลยุทธ์ที่ 16 แสร้งปล่อยเพื่อจับ
 • กลยุทธ์ที่ 17 โยนกระเบื้องล่อหยก
 • กลยุทธ์ที่ 18 จับโจรเอาหัวโจก

4. กลยุทธ์ติดพัน (Chaos Stratagems)

 • กลยุทธ์ที่ 19 ถอนฟืนใต้กระทะ
 • กลยุทธ์ที่ 20 กวนน้ำจับปลา
 • กลยุทธ์ที่ 21 จักจั่นลอกคราบ
 • กลยุทธ์ที่ 22 ปิดประตูจับโจร
 • กลยุทธ์ที่ 23 คบไกลตีใกล้
 • กลยุทธ์ที่ 24 ยืมทางพรางกล

5. กลยุทธ์ร่วมรบ (Proximate Stratagems)

 • กลยุทธ์ที่ 25 ลักขื่อเปลี่ยนเสา
 • กลยุทธ์ที่ 26 ชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหว
 • กลยุทธ์ที่ 27 แสร้งทำบอแต่ไม่บ้า
 • กลยุทธ์ที่ 28 ขึ้นบ้านชักบันได
 • กลยุทธ์ที่ 29 ต้นไม้ผลิดอก
 • กลยุทธ์ที่ 30 สลับแขกเป็นเจ้าบ้าน

6. กลยุทธ์ยามพ่าย (Defeat Stratagems)

 • กลยุทธ์ที่ 31 สาวงาม
 • กลยุทธ์ที่ 32 ปิดเมือง
 • กลยุทธ์ที่ 33 ไส้ศึก
 • กลยุทธ์ที่ 34 ทุกข์กาย
 • กลยุทธ์ที่ 35 ลูกโซ่
 • กลยุทธ์ที่ 36 หลบหนี
เครดิต: สามก๊กวิทยา
4

อืม..ดีๆ ใช้ได้
1

อะไรก็ไม่รู้
3

เห็นด้วยๆ

ซึ้งจังเลย

ขำฮาตรึม

ตแหน่งของเพื่อน (8 คน)

ความคิดเห็น ความคิดเห็น (6 ความคิดเห็น)

ตอบกลับ GM05 2011-5-30 17:57
ขอบคุณที่เข้ามาดูนะค่ะ
ตอบกลับ MaTi 2011-5-30 20:52
- -"
ตอบกลับ NTPYPY 2011-6-10 05:53
อะไรก็ไม่รู้ - -"
ตอบกลับ GM05 2011-6-10 18:24
เอามาให้อ่านเล่นค่ะ เผื่อจะใช้ภายในเกมได้ค่ะ
ตอบกลับ oOExorcistOo 2011-6-10 18:25
เจ๋งคับ
ตอบกลับ mob 2011-7-1 15:00
    เห็นด้วย แบบงงๆครับ

facelist

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ติดต่อ ADMIN|รูปแบบข้อความล้วน|Facebook|

GMT+7, 2015-3-5 19:06 , Processed in 0.063483 second(s), 14 queries .

Powered by EZJoy Entertainment